sábado, 30 de julho de 2011

To be - Past Tense

Verbs - Past Tense (zman 3avar)


to be (lihyot) - להיות

(hayiti) אני הייתי
(hayita) אתה היית
(hayit) את היית
(haya) הוא היה
(hayita) היא הייתה
(hayinu) אנחנו היינו
(heyitem) אתם הייתם
(heyiten) אתן הייתן
(hayu) הם היו
(hayu) הן היו

Nenhum comentário:

Postar um comentário